Przy większych zamówieniach ceny ustalamy indywidualnie.
Regulamin

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy dokument (zwany dalej Regulaminem) jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określającym prawa i obowiązki osób korzystających ze sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.el-kiba.pl, prowadzonego przez Usługodawcę.
 2. Ilekroć w treści Regulaminu nie postanowiono inaczej poszczególne postanowienia Regulaminu odnoszą się zarówno do Usługobiorców korzystających ze Sklepu internetowego za pośrednictwem strony WWW jak i za pośrednictwem Aplikacji mobilnej PWA.

 

II. DEFINICJE

 1. Następującym wyrażeniom użytym w tekście niniejszego Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

Aplikacja mobilna PWA:  aplikacja webowa, która jest uruchamiana jak zwykła strona internetowa pod nazwą „EL-KIBA” umożliwiający korzystanie ze Sklepu internetowego za pośrednictwem urządzenia mobilnego.

Dni robocze : dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Informacje handlowe – informacje o Towarach wyświetlane w Sklepie internetowym. Informacje handlowe w zakresie ceny oraz dostępności Towaru, na etapie przed dodaniem Towaru do Koszyka i zalogowaniem się do Konta, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego lecz jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.

Hasło: zestaw znaków alfanumerycznych konieczny do autoryzacji Usługobiorcy podczas logowania do Konta. Hasło jest określane samodzielnie przez Usługobiorcę podczas rejestracji Konta.

Klauzule – oświadczenia, które Usługobiorca może złożyć dobrowolnie poprzez zaznaczenie tzw. „check-boxów” w ramach formularza dostępnego na stronie Sklepu internetowego na etapie zakładania Konta, których zaznaczenie oznacza zgodę na treść każdego z ww. oświadczeń, tj. zgodę na Regulaminu, OWS oraz treść Polityki prywatności Sklepu internetowego oraz odrębnie zgodę na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną w celu marketingu bezpośredniego oraz zgodę na kontakt telefoniczny w celu marketingu bezpośredniego.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221Kodeksu cywilnego).

Konfigurator – elektroniczny formularz udostępniony w Sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca po wypełnieniu obowiązkowych pól, otrzymuje listę Towarów spełniających określone parametry

Konto – zespół funkcjonalności Sklepu internetowego oraz zbiór danych podanych przez Usługobiorcę, dostępny po uprzedniej rejestracji. Usługobiorca ma możliwość korzystania z Konta również za pomocą Aplikacji mobilnej.

Koszyk – funkcjonalność Konta umożliwiająca Usługobiorcy stworzenie listy interesujących go Towarów.

Formularz kontaktowy - elektroniczny formularz udostępniony w Sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca może wysłać wiadomość do Usługodawcy.

Formularz zapytania – elektroniczny formularz udostępniony w Sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca po wypełnieniu obowiązkowych pól może wysłać prośbę o wycenę

Formularz zamówienia (Koszyk) - elektroniczny formularz udostępniony w Sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca precyzuje warunki Umowy Sprzedaży w celu złożenia Zamówienia.

Formularz rejestracji – elektroniczny formularz udostępniony w Sklepie internetowym za pomocą którego Usługobiorca zakłada Konto.

Klient – Klient w rozumieniu OWS Sklepu internetowego,

Login : nazwa konta Usługobiorcy używana podczas zakładania Konta i każdoczesnego logowania się do Konta.

Nick – pseudonim, pod którym Usługobiorca może umieszczać Treści.

OWS - Ogólne Warunki Sprzedaży Sklepu internetowego. Stanowiące zbiór warunków stanowiących element każdej Umowy sprzedaży, dostępne na stronie Sklepu internetowego.

Przedsiębiorca – Przedsiębiorca w rozumieniu OWS Sklepu internetowego.

Sklep internetowy – to strona internetowa o adresie www.el-kiba.pl. Dostęp do Sklepu internetowego jest możliwy również za pośrednictwem Aplikacji mobilnej PWA.

Towar – rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Treści – teksty, zdjęcia, filmy umieszczane na stronie Sklepu internetowego przez Usługobiorcę.

Umowa sprzedaży: umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego pomiędzy Usługodawcą jako sprzedającym a Usługobiorcą jako kupującym. W przypadku Konsumentów, umowa sprzedaży jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumentów. Na treść umowy składa się zamówienie oraz OWS.

Usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przypadku korzystania ze Sklepu internetowego za pośrednictwem strony WWW, Usługa może polegać na:

1)      wyświetlaniu Usługobiorcy treści stron Sklepu internetowego,

2)      założeniu Konta za pośrednictwem Formularza rejestracji

3)      korzystaniu z funkcjonalności Konta w Sklepie internetowym umożliwiających:

a)       korzystanie z Formularza zamówienia,

b)      korzystanie z Formularza zapytania,

c)      korzystanie z konfiguratorów,

d)       dodanie Towaru do Koszyka,

e)      korzystaniu z Formularza kontaktowego,

f)      dostępie do informacji o wszystkich złożonych przez Klienta zamówieniach w Sklepie internetowym oraz do informacji o wystawionych dla Klienta fakturach i fakturach korektach,

g)    dostępie do informacji o aktualnych promocjach w Sklepie internetowym.

Świadczenie Usługi za pośrednictwem Aplikacji mobilnej PWA polega na

1)      wyświetlaniu Usługobiorcy treści stron Sklepu internetowego,

2)      założeniu Konta za pośrednictwem Formularza rejestracji,

3)      dokonywaniu przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym,

4)      dodawaniu przez Klienta Towarów do Koszyka w Sklepie internetowym,

5)      dostępie do informacji o wszystkich złożonych przez Klienta zamówieniach w Sklepie internetowym oraz do informacji o wystawionych dla Klienta fakturach i fakturach korektach,

6)      dostępie do informacji o aktualnych promocjach w Sklepie internetowym.

Usługi są świadczone nieodpłatnie. Umowa, której przedmiotem jest założenie Konta jest zawarta na czas nieoznaczony. Pozostałe usługi są świadczone przez czas oznaczony wynikający z istoty danej funkcjonalności Sklepu internetowego lub decyzji Usługobiorcy o zakończeniu korzystania z danej Usługi.

Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca ze Sklepu internetowego. Usługobiorca jest Klientem w rozumieniu OWS w ramach Umowy sprzedaży. Osoba fizyczna zakładająca Konto w Sklepie internetowym oświadcza, że posiada zdolność do czynności prawnych, chyba, że obowiązujące przepisy prawa pozwalają na zawarcie umowy również przez osobę posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoba zakładająca Konto w imieniu innego podmiotu oświadcza, że jest upoważniona do działania w imieniu tego podmiotu.

Usługodawca : FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "EL-KIBA" Katarzyna Nowak, Jarosław Nowak z siedzibą w Słubicach przy ul. Sienkiewicza 50A lok. 50A, 69-100 Słubice, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polski, legitymująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 598-14-27-863, REGON: 210461030, tel.:+48502362991 , e-mail: kontakt@el-kiba.pl ., (dalej również EL-KIBA S.C.). Usługodawca jest Sprzedawcą w rozumieniu OWS w ramach Umowy sprzedaży.

Zapytanie  – funkcja Konta dostępna za pośrednictwem przycisku „Zapytaj o produkt ” umożliwiająca skierowanie do Usługodawcy zapytania o przygotowanie oferty dotyczącej Towarów niedostępnych standardowo w Sklepie internetowym lub o przygotowanie oferty na innych warunkach w zakresie ceny lub kosztów transportu, niż dostępne dla tego Usługobiorcy na normalnych zasadach obowiązujących go w Sklepie internetowym.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, Formularza zamówienia usługi Udostępnianie bazy produktowej i zmierzające bezpośrednio do zawarcia odpowiednio Umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usługi Udostępnianie bazy produktowej.

 1. Regulamin jest udostępniony do wydrukowania, pobrania, odtwarzania i utrwalenia na stronie Sklepu internetowego, w zakładce „Regulamin”. 

III. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ USŁUGODAWCA

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

     a)urządzenie z dostępem do Internetu

     b) przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

    2.Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

IV. WARUNKI ZAWIERANIA, WYKONYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

1.       Sklep internetowy

Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu internetowego następuje w chwili wyświetlenia strony Sklepu internetowego na ekranie urządzenia Usługobiorcy. Zakończenie korzystania ze Sklepu internetowego następuje z chwilą zamknięcia w przeglądarce internetowej okna Sklepu internetowego.  

 2.       Formularz rejestracji

1)      Usługobiorca może założyć Konto bez konieczności jednoczesnego zakupu Towaru w Sklepie internetowym.

2)       W celu założenia Konta bez jednoczesnego zakupu Towaru konieczne jest:

a)        dokonanie wyboru, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji - czy Konto jest zakładane jako firma czy klient indywidualny,

b)      wypełnienie danymi w Formularzu rejestracyjnym wszystkich pól oznaczonych„*”

c)       wyrażenie zgody na treść Regulaminu Sklepu internetowego, OWS, treść Polityki prywatności

d)      kliknięcie na przycisk „Zarejestruj się”

3)      Odmowa uzupełnienia pola oznaczonego „*” jako wymaganego, uniemożliwia utworzenie Konta.

4)      Usługobiorca zobowiązany jest do podania w formularzu rejestracji prawdziwych danych.

5)       Po prawidłowym wypełnieniu Formularza rejestracyjnego oraz kliknięciu na przycisk „Zarejestruj się”, na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę w ww. formularzu wysyłana jest przez Usługodawcę wiadomość zawierająca zawiadomienie o utworzeniu Konta przez osobę posługującą się ww. adresem poczty elektronicznej. Warunkiem dokończenia rejestracji Konta jest kliknięcie przez adresata ww. wiadomości na dołączony do niej link. Korzystanie z Konta jest możliwe od chwili kliknięcia w przesłany link aktywacyjny. Umowa o posiadanie Konta jest zawierana z Użytkownikiem pod warunkiem rozwiązującym umowę w przypadku niedokończenia rejestracji Konta. 

3.       Konto 

1)      Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się do niego podając odpowiednie Login i Hasło.  

2)      Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za skutki udostępniania przez siebie Loginu i Hasła osobom trzecim, w szczególności swoim pracownikom lub współpracownikom.  

3)      Konsument, który założył Konto ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie Usług w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Przyjmujemy zwroty od firm (nie dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych w przypadku, o którym mowa w art. 38 a. Ustawy o prawach konsumenta w zw. z art. 385(5) kodeksu cywilnego).

4)      Skorzystanie z ww. prawa odstąpienia od umowy wymaga do Konsumenta poinformowania Usługodawcy o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

5)      Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, o którym mowa w cz. IV ust. 3 pkt. 8 jednak nie jest to obowiązkowe.

6)      Aby zachować termin do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług, wystarczy, wysłać informację dotyczącą wykonania ww. prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7)      Koszty transportu towaru ponosi Usługobiorca.

8)       Wzór formularza odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi polegającej na założeniu Konta w Sklepie internetowym)

Adresat: F.H.U EL-KIBA S.C., ul. Sienkiewicza 50A, 69-100 Słubice , adres e-mail: kontakt@el-kiba.pl

Ja/My(*) ………………..…………………………………………………………………………………..……………………………………

niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi(*)

…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...…..

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………………………………………………………………………..

Adres konsumenta(-ów) …………………………………………………………………………………………………………….…

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 …………….…….…………………………….…………..

Data ………………………………………………….…

9)      Niezależnie od prawa odstąpienia od umowy, Usługobiorca może usunąć Konto, w każdym czasie, bez okresu wypowiedzenia, poprzez wysłanie oświadczenia woli w sprawie usunięcia Konta w dowolny sposób zapewniający jego doręczenie F.H.U EL-KIBA S.C., w szczególności poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres: kontakt@el-kiba.pl lub w formie pisemnej na adres: F.H.U EL-KIBA S.C.. ul. Sienkiewicza 50A, 69-100 Słubice.

10)   Usunięcie Konta:

a)      nie ma wpływu na obowiązek wykonania Umów sprzedaży zawartych do czasu otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia woli Usługobiorcy w sprawie usunięcia Konta,

b)      nie ma wpływu na skuteczność zamówienia kuriera w celu odbioru Towaru lub opakowania, złożonego do czasu otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia woli Usługobiorcy w sprawie usunięcia Konta.

c)      nie ma wpływu na skuteczność reklamacji zgłoszonej przed otrzymaniem przez Usługodawcę oświadczenia woli Usługobiorcy w usunięciu Konta.

d)      powoduje rozwiązanie przez Usługobiorcę umowy o świadczenie usługi Udostępnianie bazy produktowej.

 

4.       Aplikacja mobilna PWA

1)      Rozpoczęcie korzystania z Usług za pośrednictwem Aplikacji mobilnej PWA następuje każdorazowo z chwilą uruchomienia Aplikacji na urządzeniu mobilnym Usługobiorcy.

2)      Zakończenie korzystania z Usług za pośrednictwem Aplikacji mobilnej następuje każdorazowo z chwilą zamknięcia Aplikacji na urządzeniu mobilnym Usługobiorcy.

3)      Usługobiorca może w każdym czasie zakończyć korzystanie z Usługi, z której korzysta za pośrednictwem Aplikacji mobilnej. W tym celu Usługobiorca powinien wyłączyć Aplikację mobilną lub odinstalować Aplikację mobilną z urządzenia mobilnego, na którym została ona zainstalowana.

4)      Usunięcie Aplikacji z urządzenia mobilnego nie powoduje zamknięcia Konta w Sklepie internetowym.

5)      Usunięcie Aplikacji mobilnej z urządzenia mobilnego nie ma wpływu na obowiązek wykonania Umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 5.        Formularz Zamówienia

1)      Korzystanie z Formularza Zamówienia polega na precyzowaniu warunków Umowy Sprzedaży, takich jak ilość i rodzaj Towaru, sposób dostawy, sposób płatności, miejsce dostarczenia Towarów.

2)       Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Usługobiorcę pierwszego Towaru do Koszyka a ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie na przycisk „Potwierzam Zakup” albo z chwilą wcześniejszego zamknięcia strony Sklepu internetowego bez złożenia Zamówienia.

3)      Usługobiorca może korygować wcześniej wprowadzone dane w Formularzu Zamówienia do chwili kliknięcia na przycisk „Potwierdzam zakup”. Usługobiorca może w każdej chwili przerwać proces wypełniania Formularza Zamówienia poprzez zamknięcie strony Sklepu internetowego lub poprzez wyjście z Formularza Zamówienia i przejście na inną stronę Sklepu. Zamknięcie strony Sklepu powoduje skasowanie wcześniej wprowadzonych danych. Przejście do innej strony Sklepu powoduje skasowanie wcześniej wprowadzonych danych z wyjątkiem Towarów dodanych do Koszyka. 

4)      Dodanie Towaru do Koszyka nie jest równoznaczne z potwierdzeniem dostępności Towaru na potrzeby Zamówienia. Dostępność Towaru jest weryfikowana każdorazowo po naciśnięciu na przycisk „Potwierdzam zakup”.

5)       Z chwilą kliknięcia przez Usługobiorcę na przycisk „Potwierdzam zakup” do Usługobiorcy jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej z potwierdzeniem wszystkich warunków zawartej Umowy Sprzedaży oraz dodatkowo, w przypadku wyboru opcji płatności „Przedpłata na konto”, z numerem konta bankowego, na który należy wpłacić cenę za Towar oraz z terminem płatności.

6)      W przypadku otrzymania przez Usługobiorcę Oferty w odpowiedzi na wysłanie Zapytania ofertowego, do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez kliknięcie przez Klienta na przycisk „Zaakceptuj ofertę”.

 6.       Koszyk

1)      W celu skorzystania z Koszyka konieczne jest zalogowanie się do Konta.

2)      Korzystanie z Koszyka polega na dodaniu Towaru do listy Towarów w Koszyku.

3)      Korzystanie ze Schowka rozpoczyna się z momentem kliknięcia przez Usługobiorcę na przycisk „Dodaj do koszyka” a ulega zakończeniu z chwilą usunięcia danego Towaru z Koszyka.

7.       Formularz zapytania

1)      W celu skorzystania z Formularza zapytania konieczne jest zalogowanie się do Konta.

2)      Korzystanie z Formularza zapytania rozpoczyna się z momentem kliknięcia na przycisk "Zapytaj o produkt", a kończy się z chwilą wypełnienia wszystkich pól formularza oraz kliknięcia na przycisk „Wyślij”, albo z chwilą wcześniejszego zamknięcia strony Sklepu internetowego bez złożenia wysłania zapytania o produkt, co skutkuje nie wysłaniem zapytania.

3)      Usługobiorca może korygować wcześniej wprowadzone dane w Formularzu zapytania do chwili kliknięcia na przycisk „Wyślij”. Usługobiorca może w każdej chwili przerwać proces wypełniania Formularza zapytania poprzez zamknięcie strony Sklepu internetowego lub poprzez wyjście z Formularza zapytania i przejście na inną stronę Sklepu. Zamknięcie strony Sklepu lub przejście do innej strony Sklepu powoduje skasowanie wcześniej wprowadzonych danych i skutkuje nie wysłaniem zapytania do Usługodawcy.

4)      Po wysłaniu zapytania Usługodawca przesyła za pośrednictwem poczty elektronicznej odpowiedź na pytania zadane przez Usługobiorcę.

8.   Formularz konfiguratorów

1)      W celu skorzystania z Formularza konfiguratora nie jest konieczne zalogowanie się do Konta.

2)      Korzystanie z Formularza konfiguratora polega na precyzowaniu przez Usługobiorcę parametrów technicznych, spośród dostępnych opcji w celu otrzymania listy Towarów spełniających określone przez Usługobiorcę parametry.

3)      Korzystanie z Formularza konfiguratora rozpoczyna się z momentem dokonania wyboru w zakresie któregokolwiek z kryteriów dostępnych w postaci pasków wyboru lub pól typu „check box”, a kończy się z chwilą dokonania wyboru w zakresie wszystkich dostępnych kryteriów oraz wyświetlenia listy podzespołów niezbędnych do wykonania konfigurowanego produktów, albo z chwilą wcześniejszego zamknięcia strony Sklepu internetowego.

4)      Usługobiorca może w każdej chwili korygować wcześniej wprowadzone dane w Formularzu konfiguratora. Zmiana, któregokolwiek z parametrów technicznych powoduje dostosowanie listy produktów do dokonanego wyboru przez Usługobiorcę, chyba, że w danym przypadku właściwości danego konfiguratora wymagają zaktualizowania wyników poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk.

5)      Usługobiorca może w każdej chwili przerwać proces wypełniania Formularza konfiguratora poprzez zamknięcie strony Sklepu internetowego lub poprzez wyjście z Formularza konfiguratora i przejście na inną stronę Sklepu. Zamknięcie strony Sklepu lub przejście do innej strony Sklepu powoduje skasowanie wcześniej wprowadzonych danych i skutkuje nie wysłaniem danych z formularza do Usługodawcy.

 9.   Formularz kontaktowy 

1)      Formularz kontaktowy służy do przesyłania do Usługodawcy wiadomości.

2)      W celu skorzystania z Formularza kontaktowego nie jest konieczne zalogowanie się do Konta.

3)      Korzystanie z Formularza kontaktowego polega na wypełnieniu pól tekstowych oznaczonych „*”, jako wymagane oraz wysłanie do Usługodawcy drogą elektroniczną danych zawartych w formularzu.

4)      Usługobiorca może korygować wcześniej wprowadzone dane do chwili kliknięcia na przycisk oznaczający wysłanie wiadomości do Usługodawcy. Usługobiorca może w każdej chwili przerwać proces wypełniania Formularza kontaktowego poprzez zamknięcie strony Sklepu internetowego lub poprzez przejście na inną stronę Sklepu internetowego. Zamknięcie strony Sklepu internetowego lub przejście na inną stronę powoduje skasowanie wcześniej wprowadzonych danych i skutkuje nie wysłaniem wiadomości do Usługodawcy.

 

 

10. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawie dotyczącej Usługi.
 2. Reklamacja w sprawie Towaru może zostać złożona w dowolny sposób zapewniający dojście oświadczenia woli Usługobiorcy w sprawie reklamacji do F.H.U. EL-KIBA S.C., w szczególności drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  kontakt@el-kiba.pl. lub w formie pisemnej na adres: F.H.U EL-KIBA S.C. ul. Sienkiewicza 50A, 69-100 Słubice.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:

1)      dane Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej),

2)      żądanie zgłaszane w ramach reklamacji.

 1. F.H.U EL-KIBA S.C. ul. dołoży wszelkich starań, aby reklamacje zostały rozpatrzone w terminie nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji.
 2. Koszty przesyłki reklamowanego towaru ponosi Usługobiorca.

 11. PŁATNOŚCI

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami i kartami jest Blue Media S.A.

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

  12. Czas realizacji zamówienia 

 Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności;
 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy. Standardowy czas realizacji zamówienia to 24h w dniach roboczych, z wyjątkiem produktów przy których jest zamieszczona informacja o wydłużonym czasie zamówienia.

 

 

V. INFORMACJA O ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 

Usługodawca, zwraca uwagę, że korzystając z Internetu, w tym korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną, istnieje ryzyko zarażenia systemu teleinformatycznego przez złośliwe oprogramowanie np. wirusy, robaki czy konie trojańskie. Niezależnie od faktu, iż Usługodawca na stronach Sklepu internetowego podejmuje we własnym zakresie środki bezpieczeństwa, każdy użytkownik Internetu powinien zabezpieczyć własny komputer, choćby poprzez instalację programu antywirusowego z aktualną bazą wirusów oraz osobistego firewall’a. Na rynku są dostępne wysokiej jakości programy komercyjne jak i darmowe. Narzędzia te, w zależności od wybranej opcji, w mniejszym lub większym stopniu pozwalają na zabezpieczenie komputera przed niepożądanymi atakami ze strony innych użytkowników Internetu. Należy również podkreślić konieczność prawidłowego ustawienia przeglądarki internetowej. Często spotykanym rodzajem ataku jest atak opierający się na technice „phishing”. Polega ona na usiłowaniu wyłudzenia haseł. Ataki te są przeprowadzane poprzez wysyłanie do potencjalnej ofiary listu elektronicznego z prośbą o zalogowanie się do konta w danym serwisie, dostępnym rzekomo pod linkiem podanym w wiadomości. Linki najczęściej prowadzą do sfałszowanych stron, które w łudzący sposób przypominają oryginalne. Podczas procesu logowania się, podane hasła są przechwytywane z formularzy, a następnie wykorzystywane przez atakującego do zalogowania się do faktycznych kont ofiar. W celu uniknięcia ryzyka takiego ataku Usługobiorca powinien pamiętać, że Usługodawca nigdy nie wysyła wiadomości elektronicznych z prośbą o podanie haseł do kont Usługobiorców. W przypadku otrzymania takiej wiadomości, powinna ona wzbudzić podejrzliwość. Zalecane jest skontaktowanie się z Usługodawcą i poinformowanie o zaistniałej sytuacji. Usługobiorca nie powinien również otwierać stron podanych w linkach w tego typu wiadomościach. Pod żadnym pozorem nie należy przesyłać mailowo żadnych loginów i haseł do Konta. Podczas logowania się do Konta należy zwrócić uwagę, czy w pasku adresu strony wyświetlana jest informacja o korzystaniu przez stronę z protokołu HTTPS. Nie wolno ujawniać loginu i hasła osobom nieupoważnionym przez Usługobiorcę do dostępu do Konta, Należy wprowadzać login i hasło w sposób uniemożliwiający innym osobom ich poznanie. Nie powinno się zapisywać hasła, a samo hasło powinno się zmieniać w regularnych odstępach czasu.

 

VI. DANE OSOBOWE

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych klientów Sklepu internetowego dostępne są na stronie www.el-kiba.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11

 

VII. PRAWA AUTORSKIE

 1. Strona internetowa Sklepu internetowego jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane wyraźnie Usługobiorcy na podstawie niniejszego Regulaminu pozostają zastrzeżone na rzecz Usługodawcy lub podmiotów udzielających Usługodawcy licencji na korzystanie z poszczególnych utworów prezentowanych w postaci zawartości Strony internetowej.
 2. Usługobiorca może korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronach internetowych Sklepu internetowego w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27.07.2001 r. o ochronie baz danych.

 

 VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca ma prawo zmienić Regulamin z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się:

1)      Wprowadzenie nowych Usług, zmiana lub zaprzestanie świadczenia dotychczasowych Usług, w szczególności w skutek zmiany polityki handlowej Usługodawcy, zmian otoczenia rynkowego Usługodawcy wskutek postępu technicznego, technologicznego, informatycznego, zmiany przepisów prawa.

2)      Wprowadzenie nowych lub zmiana dotychczas obowiązujących przepisów prawa dotyczących Usługodawcy lub Usługobiorcy w szczególności mających wpływ na świadczenie usług drogą elektroniczną lub zawieranie umów na odległość, regulujących prawa i obowiązki konsumentów,

3)      Zmiany lub pojawienia się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów, albo decyzji organów władzy i administracji publicznej wpływających na działalność Usługodawcy.

 1. Usługodawca powiadomi Usługobiorcę każdorazowo o planowanej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Usługodawcy na etapie rejestracji Konta. Nowy Regulamin wejdzie w życie w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty otrzymania przez Usługobiorcę ww. powiadomienia. W przypadku nieakceptowania nowej treści Regulaminu Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę w każdym czasie przed dniem jej wejścia w życie, w trybie opisanym w cz. IV ust. 3 pkt. 9 Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść czynności prawnych dokonanych przez Usługodawcę z Usługobiorcą za pośrednictwem Sklepu internetowego do dnia wejścia w życie nowego Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2022 r.

Nowości
BOHO RENNES OPRAWA
BOHO RENNES OPRAWA

123,87 zł

100,71 zł

szt.
BOHO SIBU OPRAWA
BOHO SIBU OPRAWA

181,56 zł

147,61 zł

BOHO SIENA OPRAWA
BOHO SIENA OPRAWA

203,16 zł

165,17 zł

szt.
BOHO VIENNA OPRAWA
BOHO VIENNA OPRAWA

179,20 zł

145,69 zł

szt.
BOHO RANGO OPRAWA
BOHO RANGO OPRAWA

226,02 zł

183,76 zł

szt.
BOHO VERONA OPRAWA
BOHO VERONA OPRAWA

247,61 zł

201,31 zł

szt.
BOHO BAKU S OPRAWA
BOHO BAKU S OPRAWA

151,38 zł

123,07 zł

szt.
BOHO BRUGIA M OPRAWA
BOHO BRUGIA M OPRAWA

242,54 zł

197,19 zł

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl